Gyakran ismételt kérdések

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes és tételes lista a termék feltételeiben érhető el. A biztosítási szerződésben elsődlegesen az épületek (ház, lakás, melléképület, medence és egyéb építmények), valamint az ingóságok (háztartási ingóságok, értéktárgyak, keresőtevékenység vagyontárgyai) biztosíthatók az alábbi kockázatokra.

  Hol érvényes a biztosításom?

  A biztosító kockázatviselésének helye elsődlegesen Magyarország, azon belül a kötvényen feltüntetett kockázatviselési cím. A Biztosított által magával vitt ingóságokra vonatkozóan (pl. nyaralás alkalmával) azonban a biztosító kiterjeszti a kockázatviselését a feltételben meghatározott értékig az EU tagállamainak területére. A „Spotfelszerelés és babakocsi lopás”, a „Kerékpár biztosítás”, valamint a „Lakókocsi biztosítás” kiegészítők kockázatvállalása annak teljes biztosítási összegével vonatkozik az EU területére. A síremlékek biztosítását a magyarországi temetőkben vállalja a biztosító.

   Mire nem terjed ki a biztosítás?
   • Nem téríti meg a biztosító a következményi károkat, továbbá azokat a károkat, amelyek háborúval, polgárháborúval, belső zavargással, lázadással, terrorcselekménnyel, tüntetéssel, illetve nukleáris energia károsító hatásával összefüggésben következnek be.
   • A biztosító nem téríti meg a kockázatviselési tartam előtt vagy után keletkezett károkat, illetve a nem a szabályzatban meghatározottak szerinti eseményekből adódóan keletkező károkat.
   • Az egyes kockázat további kizárásokat tartalmazhatnak, melyekről a feltételben tájékozódhat.
   Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
   • Közlési és változásbejelentési kötelezettség: A biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményekre és az ajánlaton feltett kérdésekre vonatkozóan.
   • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott díjat, a szerződésben meghatározott gyakorisággal az esedékesség időpontjáig a biztosító számlájára beérkezően kell megfizetni. — Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.
   • Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség: Az ingatlant karban kell tartani, felújítani; távozás esetén bezárni; nem állandóan lakott épületeket különösen télen vízteleníteni kell; kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
   • Állapotmegőrzési kötelezettség: A károsodott vagyontárgy állapotán a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül – a kárszemle előtt – csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges.
   Hogyan fizethető a biztosítás?

   A biztosítás éves díjú, azonban a biztosító lehetőséget ad az éves díj részletekben történő megfizetésére is. A Szerződő által választott díjfizetési mód (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriság (havi, negyedéves, féléves, éves) a kötvényen kerül feltüntetésre. (Havi csekkes díjfizetés nem válaszható.) A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes; a folytatólagos díj pedig annak az időszaknak az első napján, amelyre a díj vonatkozik.

    Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
    • A szerződés kockázatviselési kezdete – amennyiben a felek nem állapodnak meg halasztott kockázatviselési kezdetben – az ajánlattételt követő nap 0.00 órája. Azonban a biztosító egyes kockázatokra vonatkozóan 15 napos várakozási időt köt ki, ami azt jelenti, hogy kockázatviselése legkorábban az ajánlattételt követő 15. nap 0.00 órájakor kezdődik. Az érintett biztosítási eseményekről a feltételben tájékozódhat.
    • A biztosítási szerződés egy éves határozott tartamra jön létre, és automatikusan létrejöhet a következő egy éves tartamra, hacsak a felek valamelyike a tartam végére nem nyilatkozik, hogy nem kívánja a szerződést megújítani. Ha a szerződés a tartam végére bármely fél által felmondásra kerül, a biztosító kockázatviselése a tartam utolsó napjának 24. órájakor megszűnik.
    • Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító felszólítást küld a Szerződő részére, amelyben az elküldéstől számított harminc napos póthatáridőt ad a díj megfizetésére. Ha a póthatáridőre a díjat nem fizetik meg, a szerződés és a biztosító kockázatviselése a díjrendezettség végére visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a szerződés megszüntetése helyett a bírósági úton követeli a biztosítási időszak végéig járó teljes díjat.
    Mire terjed ki a biztosítás?
    • A biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt fedezetet.
    • A fedezet mértéke dologi károk esetén 1 220 000, személyi sérüléses károk esetén 6 070 000 Eurónak megfelelő forint összeghatárig terjed.
    Hol érvényes a biztosításom?

    • A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre.
    • A Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-karrendezesi-iroda/nemzeti-iroda).
    Mire nem terjed ki a biztosítás?

    • a biztosított – károkozó – járművében keletkezett károk,
    • a károkozó személy saját sérülései,
    • a biztosítottak egymással szembeni igényéből eredő dologi károk, valamint az elmaradt haszonként keletkezett igények.
    Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

    • a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során történő károkozás,
    • az álló járműre történő fel-, illetve az arról való lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
    • a jármű balesete nélküli környezetszennyezési károkozás.
    Mi az a türelmi idő és mi történik, ha letelik?

    • A díj esedékességétől számított 60 napos időszak, amely alatt a biztosító várja a díjfizetést. Ha a díj nem érkezik be, a díjnemfizetés ellenére társaságunk kockázatviselése ebben a 60 napban fennáll.
    • A díj esedékességétől számított 30. napig - a következményekre történő figyelmeztetés mellett – fizetésre vonatkozó felszólítást küldünk. Amennyiben a díj a 60 napos időszak végéig nem érkezik be, a 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződés.
    • Ha az új szerződést a biztosítási időszakon belül köti újra, az új szerződés első díjában be kell fizetni a megszűnt szerződés 60 napos időszakára eső díjat, az esetleges fedezetlenségi díjat, és az új szerződés biztosítás évfordulóig esedékes teljes díját.
    Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

    • szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől,
    • közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
    • díjfizetési kötelezettség,
    • együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
    Mikor és hogyan kell fizetnem?

    • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
    • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
    • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
    • a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.
    Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

    • a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
    • a biztosítási fedezet megszűnik különösen:
    • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
    • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
    • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
    • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.
    Mit jelent a fedezetlenségi díj?

    • Mindaddig, amíg a gépjármű forgalomban van, az üzemben tartónak Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonszerzés, vagy az üzemben tartói jog megszerzésének pillanatától kötelező a biztosítás megkötése ill. megléte. Azokra a napokra, amikor nem rendelkezett biztosítással a szerződő, fedezetlenség díjat kell fizetni, mely a MABISZ-t (Magyar Biztosítók Szövetségét) illeti meg. Az összeget a MABISZ által meghatározott napi díjtarifa alapján számítjuk.
    • A fedezetlenségi díjat az üzemben tartónak kell megfizetnie. A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. A fedezetlenségi díjat 5 évre visszamenőleg szedheti be a biztosító.
    • Az üzemben tartónak a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén a 60 napos türelmi időn belül kell befizetnie a biztosítónak.
    Hogyan érvényesíthetem a megszerzett bónuszfokozatomat?

    Kérjük a következőket adja meg üzenetében:

    • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
    • rendszámot
    • előző biztosító társaság nevét,
    • az előzmény szerződés számát, az előző szerződés kezdeti dátumát és végdátumát,
    • a megszűnés okát (pl.: eladta),
    • záró bónuszfokozatot,
    • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.
    • Írja rá, hogy melyik szerződésére kívánja rögzíttetni a bónuszt.

    Ha külföldről hozott igazolással rendelkezik, „Az Európai Gazdasági Térség másik tagállamából hozott kárelőzményi igazolást a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 6. § -ának megfelelően vesszük figyelembe.

    Az igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

    • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot,(mettől meddig volt biztosítva)
    • a kármentességet, vagy
    • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott.
    • A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe.

    Információk:

    • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
    • Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, végleges forgalomból történő kivonás vagy üzemben tartó váltás.
    • Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt.
    • A megszűnt előzményen és a jelenlegi szerződésen meg kell egyeznie a szerződőnek. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet!
    • Több, mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nemvihető tovább.
    • A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk.
    • A bejegyzést követően egy új kötvényt kap 2 héten belül postai úton. Ha az Ön szerződése csekkes díjfizetésű, akkor az új díjról csekket is kap. Amennyiben már befizette a magasabb díjat, ezt tekintse tárgytalannak. A díjkülönbözetet túlfizetésként fogjuk kezelni a következő befizetésénél.
    Mi a teendőm, ha taxi lett a járművem?

    Az Ön teendői:

    • A Forgalmi engedély másolatát és kérését az Írjon nekünk felületen, szkennelve küldje el.

    Információk:

    • Ha a KGFB szerződése jelenleg normál használatú gépkocsira szól, de taxi lett, a következő évfordulótól érvényes díjtarifa tábla alapján pótdíjat alkalmazunk. A díja a következő évfordulótól változik.
    • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
    • Rendszám módosítás esetén új kötvényt kap 2 héten belül postai úton.
    Hogyan működik a bónuszrendszer?

    • A KGFB biztosítás szerződője a gépjármű tulajdonosa, vagy ha van a forgalmiban bejegyzett üzemben tartó, akkor ő.
    • A bónusz-malusz rendszer személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra és mezőgazdasági vontatóra terjed ki.
    • Egy A00 alap, B01-B10 bónuszfokozatból és M01-M04 malusz osztályból áll.
    • Akinek még nem volt a nevén KGFB, az A00 besorolásból indul és új belépőnek minősül.
    • Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása nem változik.
    • A következő biztosítási időszakban 1 fokozatot emelkedik a bónusza, ha az adott biztosítási (egyben megfigyelési) időszakban nem történt kárkifizetés, és legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett.
    • Abban az esetben, ha az adott biztosítási időszakban kár történik, akkor személygépkocsi és motorkerékpár esetében a következő évfordulótól 1 kárkifizetés esetén 2 fokozatot, 2 kárkifizetés esetén 4 fokozatot, 3 kárkifizetés esetén 6 fokozatot esik vissza a bónusza. 4 vagy annál több kárkifizetés esetén M04 büntető besorolásba kerül.
    • Autóbusz, tehergépkocsi, vontató és mezőgazdasági vontató esetén minden egyes kárkifizetésnél 1 fokozatot esik vissza a bónusz a következő évfordulótól.
    • Káreseménynél mindegy, hogy ki vezette a kocsiját és az is, hogy pontosan mekkora összegű kárt fizettünk ki. Ha az Ön szerződésére történik meg a kárkifizetés, akkor az Ön besorolását érinti és a fenti szabályok vonatkoznak rá. (Kivéve azt az esetet, ha jogellenesen használták az Ön járművét, mert pl. ellopták.)
    • Ha az üzemben tartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel.
    • Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetéseket és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja a megszerzett bónuszt.
    Mikor kell Nemzetközi Zöldkártya?

    • Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek. A Rendszámegyezmény részes tagországaiban ugyanis a rendszám és a felségjel kiváltja a zöldkártyát.
    • Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Felel%C5%91ss%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1s-igazol%C3%A1sa-k%C3%BClf%C3%B6ld%C3%B6n-2019.pdf
    • A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.
    • Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.
    • Ha Zöldkártyára van szüksége, kérését a Kapcsolat oldalon tudja elküldeni.
    • A beérkezett kérését 5 munkanapon belül dolgozzuk fel, és postázzuk az igazolást. Ha az igazolást e-mailben kéri, gondoskodjon róla, hogy zöld papírra nyomtassa ki.
    Eladtam/kivonattam a forgalomból a kocsit

    Az Ön teendői:

    • Az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a területileg illetékes Kormányablakot.
    • Küldje be társaságunknak az adásvételi szerződés másolatát az Írjon nekünk felületen.
    • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be a díjat, ha ez még nem történt meg.
    • Ha túlfizetése van, kérjük, írja rá a beküldendő adásvételi szerződésre a bankszámlaszámát az aláírásával megerősítve.
    • Ha casco szerződést töröltet, és szüksége van előzményigazolásra, kérjük, jelezze.

    Információk:

    • A beérkezett törlési igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
    • Amennyiben túlfizetése van, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
    • A törölt KGFB szerződéséről a bónuszigazolást 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek.
    • Casco szerződésről csak külön kérésre küldjük ki az előzményigazolást.
    • Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolásokat online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
    • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve örökítheti bónuszát másik gépkocsira, a törlést követő 2 éven belül.
    • Casco szerződésnél 1 éven belül örökítheti tovább a biztosítási előzményt.
    Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

    Az Ön teendői:

    • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen, szkennelve küldje el.
    • A mellékelt levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma, a gépjármű rendszáma és az aláírása.
    • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
    • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát.
    • Ha casco szerződést töröltet, és szüksége van előzményigazolásra, akkor azt kérjük, jelezze.

    Információk:

    • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül felmondhatja.
    • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
    • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
    • A törölt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt (bónuszigazolást) az évfordulót követő 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek.
    • Casco szerződésről csak külön kérésre küldjük ki az előzményigazolást.
    • Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolásokat online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
    • Az új KGFB szerződését megkötheti a bónuszigazolás nélkül, csak a szerződésszámot szükséges megadni. Minden biztosító a Központi Kárelőzményi Nyilvántartó rendszerből kéri le a bónuszt.
    • KGFB esetén a bónuszát csak ugyanarra a rendszámú gépjárműre kötött szerződésre tudja örökíteni.
    Elhunyt a biztosítás szerződője

    Az Ön teendői:

    • Amennyiben az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést vagy cascoval rendelkezett, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát küldje be társaságunkhoz szkennelve az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak vagy az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, illetve a Kormányablakban átíratni az üzembentartót.
    • Amennyiben az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, a szerződést addig szükséges fizetni, míg a jogerős hagyatéki végzést meg nem kapja az örökös. Ezt követően a végzés másolatát kérjük beküldeni társaságunkhoz. A jogerőre emelkedés napjával kell az örökösnek új KGFB szerződést kötnie, és ezzel a nappal töröljük a korábbi biztosítást.
    • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza.

    Információk:

    • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
    • Amennyiben túlfizetés van a szerződésen, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
    • A bónusz megöröklésére nincs lehetőség.
    Ideiglenesen kivonattam a forgalomból a kocsit

    Az Ön teendői:

    • Kérjük, küldje be az ideiglenes kivonásról az igazolás vagy a forgalmi engedély másolatát szkennelve az Írjon nekünk felületen.
    • Amennyiben előre tudja a forgalomba helyezés dátumát, kérjük, jelezze.
    • Az ideiglenes kivonás napjáig fizesse be a díjat.
    • Abban az esetben, ha gépjárművét 1 éven belül újra forgalomba helyezi, kérjük, haladéktalanul jelezze társaságunknak.

    Információk:

    • Casco szerződést nem lehet szüneteltetni, azt évfordulóval lehet felmondani.
    • KGFB maximum 1 évig szüneteltethető.
    • A szüneteltetett szerződésről nem lehet a bónuszt átvinni másik szerződésre.
    • A szerződésen szereplő túlfizetést a szüneteltetés lezárását követően beszámítjuk a következő díjba, így annak visszautalása nem javasolt a későbbi megszűnés vagy díjelmaradás miatt.
    • A szüneteltetett KGFB szerződést 1 év után, végleges kivonás indokával töröljük.
    • A törölt szerződéséről a törlésértesítőt (bónuszigazolást) 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolást az online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
    • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve tudja örökíteni bónuszát másik gépkocsira a törlést követő 2 éven belül.
    • Abban az esetben, ha a gépjárművet 1 év után mégis visszahelyezi a forgalomba, új szerződést kell kötnie.
    Mire terjed ki a biztosítás?

    A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki. A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.

    Kötelező biztosítási elemek:
    • gépjármű törés,
    • elemi és tűzkár,
    • üvegtörés.
    Választható biztosítási elemek
    • lopás
    • kisállat baleset,
    • poggyászkár
    • munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,
    • balesetbiztosítás
    • önrészmentes szélvédőkár,
    • kölcsöngépjármű szolgáltatás
    • rágcsálókár,
    • segítségnyújtás (assistance szolgáltatás)
    • rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
    • gyermekfelszerelés kárai
    • utasbiztosítási kockázatok,
    • járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai
    • aktív kárrendezés,
    • kátyúkár
    • business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).
    Hol érvényes a biztosításom?

    A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.

    Mire nem terjed ki a biztosítás?

    A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:

    • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
    • verseny, vagy arra való felkészülés során,
    • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében,
    • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban,
    • környezetszennyezés hatására következtek be.

    Nem téríti meg a biztosító az olyan töréskárt, amely:

    • nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható és egyben nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
    • gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított.
    • A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.

    A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

    Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

    A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.

    Mentesül a biztosító a vállalt kockázatok körébe tartozó károk megtérítése alól, amennyiben a biztosított (szerződő), vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg a biztosított gazdálkodó szervezet vezetője, a biztosított vagyontárgy kezelésével megbízott alkalmazottja, vagy megbízottja, tagja, illetőleg szerve jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

    A kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségek megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.

    A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

    Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

    A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:

    • közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
    • díjfizetési kötelezettség,
    • együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
    Mikor és hogyan kell fizetnem?
    • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, de megállapodás esetén a díj részletekben is fizethető,
    • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
    • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
    • a biztosítási díjat annak esedékesség napján kell megfizetni, ennek hiányában a biztosító díjfelszólítót küld, ha ez sem vezet eredményre, akkor a szerződés a díjjal fedezett időszak utolsó napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
    Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
    • a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
    • a biztosítási fedezet megszűnik különösen
     • a jármű eladása napján érdekmúlással,
     • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
     • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
     • díjnemfizetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).
    Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
    • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
    • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is