Általános szerződési feltételek

Látogató és Megrendelő az a-biztositasom.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy figyelmesen elolvasta, megismerte, elfogadta és magára nézve a honlap használata során kötelező érvényűnek tekinti az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77 - 6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket és szolgáltatás megrendelést a feltételek elfogadásával tesz vagy végez.

Jelen Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül meghirdetésre.

Szolgáltató adatai

A szerződés a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság, mint a weboldal fenntartója - továbbiakban mint Szolgáltató - és az Adatkezelési szabályzatban meghatározott Felhasználó/Megrendelő, az ASZF-ben a továbbiakban mint Felhasználó vagy szerződéskötés esetén a Megrendelő között jön létre.

A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
 • Székhely: 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.
 • Adószám: 12065219-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-4624373
 • Képviseletre jogosult: Balogh Sándor Miklós
 • E-mail cím: info@a-biztositasom.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098

Szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ASZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya 20.20.05.20-tól visszavonásig, vagy újabb - a(z) a-biztositasom.hu oldalon közzétett - módosításig érvényes.
 • az a-biztositasom.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Kifejezetten tilos írásos engedély nélkül az a-biztositasom.hu oldalról származó információk, írások, megjelenések bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. az a-biztositasom.hu oldalon megjelent írásos és képi anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának teljes megtérítését. A Honlapról adatot, információt átvenni kizárólag a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Írásbeli engedély kérése.
 • A Felhasználó számára tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlapon nyújtott Szolgáltatások korlátozását vagy elérhetetlenségét eredményezi, vagy eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben teljes kártérítési igénnyel léphet fel.
 • Azzal, hogy látogatja a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság a-biztositasom.hu weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él az ajánlat kérés lehetőségével, vagy vesz igénybe a weboldalon található bármely szolgáltatást:
 • A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43., cégjegyzékszám: 01-09-4624373; adószám: 12065219-2-41.; a továbbiakban „Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság”, „üzemeltető”).
 • Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  • E-mail címe: info@a-biztositasom.hu
  • Telefonszáma: +36 20 214 9098
  • Levélcím: 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.

2. A weboldalak tartalma, felelősség

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Értelmező rendelkezések

3.1. Szolgáltató: az a jogi személy, amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körébe tartozó tevékenységként kínál árut, terméket vagy szolgáltatást.

3.2. Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az a-biztositasom.hu honlapot böngészi.

3.3. Időpontkérés: Az a folyamat, amikor a Felhasználó a Honlap erre a célra kialakított oldalán visszahíváshoz és/vagy írásban kérhető információhoz e-mail címet, telefonszámot, nevet és életkort ad meg, valamint a kapott információk még pontosabbá tételéhez adatmezőkbe előre megadott válaszok közül választ illetve adatmezőkbe adatot ad meg.

3.4. Kalkulációhoz adatmegadás: Az a folyamat, amikor a Honlap erre a célra kialakított oldalán a Felhasználó az adatmezőkbe előre megadott válaszok közül választ illetve adatmezőkbe adatot ad meg.

3.5. Megrendelés: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az a-biztositasom.hu honlapon időpontfoglalást végez és/vagy díjkalkulációhoz űrlapon adatokat ad meg.

3.6. Szolgáltatás: a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által nyújtott termék, áru, tevékenység vagy szolgáltatás, mely a(z) a-biztositasom.hu oldalon alábbi lehet:

 • Személygépjármű kötelező biztosítás (KGFB)
 • Személygépjármű CASCO biztosítás
 • Lakásbiztosítás

3.7. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy vagy aki Felhasználóként azonosítható és aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes Megrendelést (1.3 vagy 1.4 pont) ad le a Szolgáltató részére azáltal, hogy a Szolgáltató valamely tevékenységét, áruját, termékét vagy szolgáltatását igénybe veszi.

3.8. Honlap: egy hiperhivatkozáson, vagy egy ismert, tudott, elmentett webcímen keresztül elérhető és egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz segítségével megjelenített webdokumentumok összessége.

3.9. Elektronikus szolgáltatási szerződés: szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a Szolgáltató az a-biztositasom.hu honlapon keresztül megrendelhető formában tevékenységet, árut, terméket vagy szolgáltatást kínál és azt a Felhasználó az a-biztositasom.hu honlapon keresztül megrendeli.

3.10. Adatvédelmi felelős: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes vagy céges adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza.

3.11. Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben meghatározott ideig és feltételek mellett tárolt személyes vagy céges adatok kezelését végrehajtja.

3. Adatvédelem és biztonság

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

4. Egyebek

A Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.

5. Cégadatok / Elérhetőségek

 • Cégnév: Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
 • Székhely: 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.
 • Adószám: 12065219-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-4624373
 • Képviseletre jogosult: Balogh Sándor Miklós
 • E-mail cím: info@a-biztositasom.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098