Elállás

A biztosítási szerződés nem személyes igényfelmérést követő személyes szerződés és alárás végén született, így az távértékesítésnek számít. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. XXV. tv. értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

1. Társaságunk adatai:

 • Cégnév: Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
 • Székhely: 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.
 • Adószám: 12065219-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-4624373
 • Képviseletre jogosult: Balogh Sándor Miklós
 • E-mail cím: info@a-biztositasom.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098
 • Felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.

2. A szolgáltatás részletezése

A Felhasználóból az igényfelmérés végeztével a Szerződés megkötésére alkalmas Megrendelőt az ajánlati lapon közölt díjkalkulációban meghatározott ellenszolgáltatáson kívül egyéb fizetési kötelezettség a szolgáltatással kapcsolatban nem terheli.

A biztosítás díja és a biztosító által nyújtott pénzbeli szolgáltatás függ a gazdasági élet változásaitól (pl. infláció, fogyasztói árindex, banki kamatok változása), a piac ingadozásától. A piaci ingadozásnak a biztosítási díjra és szolgáltatásra gyakorolt hatásáról a szerződés feltételei részletesen rendelkeznek.

3. Elállási, (továbbiakban felmondási) jog:

A Megrendelő a biztosítási feltételekben megjelölt lejárat előtti egyoldalú szerződés megszüntetési jogán felül, a szerződést a szerződéskötés napjától (az ajánlat biztosítóhoz, vagy a biztosító képviselőjéhez történt beérkezésének napja) számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási nyilatkozatot a következő címre szükséges ellenőrizhető, visszakereshető, ajánlott postai küldeményként küldeni:

 • Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
 • Balogh Sándor Miklós
 • 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.
 • kapcsolat@a-biztositasom.hu

3.1. A felmondási jog gyakorlására érvényes határidő változhat ha a fogyasztó a jelen tájékoztatást csak a szerződéskötést követően kapja meg, felmondási jogát a tájékoztatás kézhezvételétől számítottan a 3) pontban megjelölt esetben, az ott meghatározott határidő elteltéig gyakorolhatja.

3.2. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző bekezdésekben meghatározott határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.

3.3. Ha a Megrendelő felmondási jogát gyakorolta, a szolgáltató kizárólag időarányosan jogosult teljesíteni.

4. A felek a szerződés megkötését megelőzően, a szerződést érintő lényeges kérdésekről kötelesek egymást tájékoztatni, együttműködési kötelezettségükre a Polgári Törvénykönyv és A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi. XXV. törvény irányadó.

4.1. A kapcsolattartás nyelve magyar

4.2. A szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumok:

A biztosító panaszokkal foglalkozó szervezeti egysége:

 • Házak - Otthonok Számítástechnikai és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
 • Balogh Sándor Miklós
 • 1116 Budapest, Sipos Pál utca 43.
 • kapcsolat@a-biztositasom.hu

Bejelentéssel a Felügyelethez (1534 Budapest, BKKP Pf. 777., e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf. 172., e-mail cím: pbt@mnb.hu) való előterjesztéssel élhet a fogyasztó.

4.3. A fogyasztó további tájékoztatást a következő telefonszámon kérhet: +36 20 214 9098

4.4. A Megrendelő jogosult a választott távközlő eszköz fajtáját megváltoztatni, ha ez a megkötött szerződéssel és szolgáltatás jellegével összeegyeztethető.